Tijgerhaai
Algemene leveringsvoorwaarden van Tijgerhaai VOF, gevestigd Maaskade 87b 3071 NE Rotterdam

I. Algemeen
1. Tenzij tevoren schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle offertes en/of aan Tijgerhaai VOF gegeven opdrachten en/of door Tijgerhaai VOF uitgevoerde werkzaamheden en/of aanneming van werk en/of constructie en/of gedane leveringen en/of elke door Tijgerhaai VOF geleverde andersoortige prestatie, gewoon of ongewoon, geen enkele uitgezonderd.
Eigen voorwaarden van onze opdrachtgevers en/of derden zullen niet van toepassing zijn, ook als wij deze niet uitdrukkelijk hebben verworpen of tegengesproken. Voorwaarden, vermeld op door ons uitgegeven documenten, zoals vrachtbrief, ontvangstbewijzen of wat dan ook, gelden slechts met inachtname van het hieronder bepaalde.
Alle aanbiedingen van Tijgerhaai VOF zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn op de door Tijgerhaai VOF te sluiten overeenkomsten niet van toepassing, tenzij toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door Tijgerhaai VOF is aanvaard.
Tijgerhaai VOF stelt de opdrachtgever bij het sluiten der overeenkomst zoveel mogelijk een afschrift van deze voorwaarden ter hand. Indien zulks niet mogelijk is zal Tijgerhaai VOF voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever bekend maken dat deze voorwaarden ten kantore van Tijgerhaai VOF ter inzage liggen en dat de voorwaarden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam zijn gedeponeerd. Tijgerhaai VOF verklaart zich bereid om deze algemene voorwaarden op eerste verzoek te zullen toezenden.
2. Tijgerhaai VOF is gerechtigd deze Voorwaarden en eventueel nader overeen gekomen Voorwaarden ook in te roepen, in geval van buiten contractuele aanspraken waaronder eventueel ook ter zake van productaansprakelijkheid.
3. In alle gevallen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarde der Federatie van Nederlandse Expediteurs (roepnaam "Nederlandse Expeditie Voorwaarden" resp. "Fenex-Voorwaarden", gedeponeerd o.m. ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam op 15 maart 1956, voor zover daarvan in het onderstaande niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, en tevens met inachtname van onderstaande aanvullingen.  
4. Met inachtname van art. 1, lid 1 en 2 der Fenex-voorwaarden, zijn in de navolgende gevallen mede van kracht de telkens te vermelden standaardvoorwaarden, en wel naar gelang van de aard van de totale opdracht, werkzaamheid of andersoortige prestatie, dan wel van enig daarvan in redelijkheid of zelfstandig deel te beschouwen gedeelte:
Bij slepen, assisteren en dergelijke:
a. de "Algemene Sleepconditiën" (gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 5 maart 1946) voor het slepen en assisteren van en het verlenen van diensten aan drijvende voorwerpen als bakken, bokken, kranen, elevators, enz.;
b. de "Nederlandse Sleepdienstconditiën 1961" (gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 15 november 1951) voor het slepen en assisteren van en het verlenen van diensten aan schepen, die bestemd zijn regelmatig de zee te bevaren;
c. de "Sleepconditiën 1965 (gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 15 december 1965) voor het slepen en assisteren van en het verlenen van diensten aan alle andere schepen.
Bij duwvaart: de "Rotterdamse Havenduwconditiën 1962", gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 16 augustus 1972, met latere aanvullingen ook toepasselijk bij duwen buiten de haven.
Bij berging van vaartuigen en andere voorwerpen(waaronder begrepen is het verlenen van hulp): de "Bergingsconditiën 1958" (gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 1 augustus 1958).
Bij terbeschikkingstelling van drijvende bokken met bemanning: de "Bokkengebruiksvoorwaarden 1976" (gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 januari 1977).
Bij terbeschikkingstelling van een dekschuit, bak, ponton, vlot en dergelijke, alsmede van een onbemande drijvende bok:  de "Dekschuitengebruiksvoorwaarden 1961" (gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 31 december 1969).
Bij aanneming, montage en constructiewerkzaamheden, zwaar vervoer, en dergelijke: de "Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van opdrachten door Kraanwagenexploitanten" (gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 30 november 1973, en wel in dienovereenkomstige toepassing en ongeacht of er te water of te land gewerkt wordt.
Onder zwaar vervoer wordt verstaan vervoer, dat plaatsvindt onder gebruikmaking van gespecialiseerd materieel, zoals bokken, kranen, pontons, bakken, vlotten, dekschuiten, diep- laders, sleden, vorkheftrucks en/of vervoer van grote en/of zware en/of moeilijk hanteerbare goederen zoals onder meer containers~ het een zowel als het ander incl. laden en lossen in de meest uitgebreide zin.
Bij vervoer (met uitzondering van z.g. zwaar vervoer (zie hiervoor)):
-over zee: zowel t.a.v. vervoer van personen als van goederen: de wettelijke bepalingen, voor zover dwingendrechtelijk voorgeschreven, en overige volgens de cognossementvoorwaarden van de vervoerder, die het vervoer daadwerkelijk uitvoert;
-alle ander vervoer:
a. van personen: de "Personenvervoercondities van het Nederlandsche Binnenvaartbureau" (gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op I december 1969), overigens ongeacht of het een vervoer te water betreft of niet;
b. van goederen: - bij bevrachting: de Bevrachtingsvoorwaarden 1952" (gedeponeerd bij de KvK. voor Amsterdam op 31 oktober 1952), ongeacht of zulks in het charter is opgenomen of niet;
-bij zgn. internationaal Rijnvervoer: de "Verlade- und Transportbedingungen (Konnossementsbedingungen)", laatstelijk veranderd op 1 mei 1958;
-bij alle ander vervoer, te land en te water: de "Algemene Vervoerscondities 1950". (gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 1 april 1972), tenzij het CMR-verdrag of enige andere Wet of Tractaat dwingendrechtelijk van toepassing zou zijn.
In alle gevallen, waarin wij een vervoer, geheel of ten dele niet zelf uitvoeren, staat het ons vrij in te roepen die bepalingen, waaronder wij met de betreffende (onder-) vervoerder hebben gecontracteerd.
Ter zake van Averij-Grosse: voor zover het betreft de averij-grosse ter zee de "York- Antwerp Rules 1974" doch in alle andere gevallen de "Rijnregelen Antwerpen/Rotterdam 1956".
Bij opslag, bewaarneming en dergelijke: de "Veemcondities, Amsterdam-Rotterdam" (gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 10 februari 1955).
5. Zijn of worden Standaardcondities herzien, dan geldt vanaf de datum van het depot der herziening de nieuwe tekst. Overigens zijn wij steeds gerechtigd vooraf andere dan de reeds genoemde Standaardcondities, op een bepaalde opdracht, werkzaamheid of andersoortige prestatie van toepassing te verklaren. Zou er tussen opdrachtgever en Tijgerhaai VOF onenigheid ontstaan over de vraag welke Standaardcondities van toepassing zijn resp. geweest zijn, dan heeft Tijgerhaai VOF - zowel vooraf als achteraf - het recht van beslissing.
6. De in enig geval toepasselijke Standaardcondities gelden in hun volle omvang, eventueel zelfs in afwijking van de bepalingen van de onderhavige Voorwaarden, een en ander echter met dien verstande, dat in alle gevallen, steeds met voorrang, zullen gelden de bepalingen, neergelegd in art. 7 a t/m e, in art. 8 a t/m f, in art. 9 c t/m d, en in art. 10 t/m 16 van deze Voorwaarden.
II  Prijzen, betaling en dergelijke
7.a. Alle offertes zijn vrijblijvend. Onze prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen en dergelijke die gelden op de datum van de offerte c.q. van het aangaan van de overeenkomst resp. de feitelijke prestatie. Bij wijziging van een of meer van deze factoren wijzigen zich de prijzen automatisch en zijn bindend ook ten aanzien van nog lopende overeenkomsten.
7.b. Onze prijzen omvatten uitsluitend het loon voor de door ons ondernomen prestatie met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. Onze prijzen omvatten dus niet heffingen van overheid of andere instanties, zoals BTW, invoerrechten, boeten, enz., noch garanties of zekerheden aan wie dan ook te geven, noch kosten voor politiebegeleiding of andere verplichtingen. Deze worden afzonderlijk berekend.
Wij zijn gerechtigd vooraf betaling c.q. depót of zekerheid te eisen. Onder zekerheid wordt ook verstaan de verplichting van de opdrachtgever om op eerste vordering onzerzijds zijn eventuele eigen rechten tegenover zijn principaal, te wiens behoeve uiteindelijk de ons gegeven opdracht loopt, aan ons tot zekerheid te cederen. Wij zijn gerechtigd om zonder meer tot betekening en incasso van aan ons gecedeerde vorderingen over te gaan, en de opbrengst daarvan te verrekenen met onze eigen vorderingen op de opdrachtgever.
Bij prijzen of tarieven, gebaseerd op tijdsduur, zoals b.v. bij verhuur of terbeschikkingstelling van personen, zaken of ruimten begint de tijd te lopen vanaf het moment dat de persoon of het voorwerp in ons bedrijf (of eventueel op een andere door ons aangewezen plaats) ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld en wel tot aan het moment tot hij of het op dezelfde plaats weer volledig ter onzer beschikking is gesteld, zulks ongeacht de vraag -tenzij door schuld van onze zijde-of de opdrachtgever door welke oorzaak dan ook enig profijt van het ter beschikking gestelde heeft gehad. De tijd wordt zonder meer verlengd met de tijd, nodig voor eventuele reparaties van schade, die tijdens de terbeschikkingstelling zijn ontstaan, indien de opdrachtgever voor de betreffende schade op grond van deze Voorwaarden heeft op te komen. Voor werkzaamheden op zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen hebben wij het recht onze tarieven met 100% te verhogen.
7.c. Onze prijzen zijn voorts gebaseerd op een normale prestatie, zoals binnen normale werkuren en een normale tijdsduur. Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of extra inspanning vereisende werkzaamheden, alsmede ingeval van storende invloeden hetzij ten aanzien van de prestatie hetzij ten aanzien van de tijdsduur of het tijdstip komt ons het recht toe op een extra in billijkheid te berekenen beloning resp. komen de daar- door veroorzaakte extra kosten voor rekening van onze opdracht- gever.
Onze prijzen zijn ook berekend op goed te bereiken en te bevaren resp. berijden plaatsen te land en te water. Blijkt achteraf dat in feite aan deze voorwaarden niet is voldaan, dan hebben wij het recht de prijzen te verhogen met alle daardoor ontstane meer kosten plus daarover een redelijke winst. Mocht blijken, dat de uitvoering van de opdracht -uit welke oorzaak dan ook - niet dan met groot risico voor personeel en/of materiaal zou kunnen geschieden resp. afgemaakt worden ~ zulks uitsluitend te onzer beoordeling - dan nebben wij het recht om te annuleren, en een eventueel reeds uitgevoerd deel, in verhouding tot het geheel, in rekening te brengen.
7.d. Alle facturen van Tijgerhaai VOF zullen door opdrachtgever worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever zal zich nimmer op verrekening, schuldvergelijking, compensatie of opschorting der betaling, uit welken hoofde en op welke grond dan ook, kunnen beroepen. Indien opdrachtgever de verschuldigde factuurbedragen niet binnen de hierboven vermelde betalingstermijn voldoet, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, door het enkele verstrijken van de betalingstermijn, in verzuim zijn. Opdrachtgever is aan Tijgerhaai VOF de wettelijke rente verschuldigd, gerekend vanaf 15 dagen na de factuurdatum. Alle kosten -de kosten van de aan Tijgerhaai VOF  verleende rechtskundige bijstand daaronder begrepen- die zowel in als buiten rechte ter inning van enige vordering op opdrachtgever zijn of worden gemaakt, komen ten laste van laatstgenoemde. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair vastgesteld en berekend conform het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief. Tijgerhaai VOF is steeds gerechtigd om van opdrachtgever zekerheidstelling voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verlangde zekerheid zal zijn gesteld.
7.e. Verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van de opdrachtgever en uitsluitend na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht en tevens onze schriftelijke acceptatie daarvan bezorgd. De opdracht moet nauwkeurig de risico's, waartegen verzekerd dient te worden vermelden; anders wordt de opdracht als niet gegeven resp. niet aanvaard geacht. Wij zijn echter steeds gerechtigd een opdracht tot verzekering om ons moverende redenen te weigeren.
III. Uitvoering van de overeenkomst:
8.a. Alle opdrachten worden uitgevoerd in een door ons te bepalen volgorde, waarbij de capaciteit van het ons ter beschikking staande apparaat en de graad van de bezetting daarvan mede bepalend zullen zijn voor het begin en het beëindigen der werkzaamheden. Tijgerhaai VOF is niet gehouden nakoming van enige verplichting uit hoofde van de door haar gesloten overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening dient te komen. Data en/of termijnen worden niet gegarandeerd. Het vooraf of tussentijds verstrekken van inlichtingen geschiedt zonder dat daaruit enige verplichting of aansprakelijkheid voor ons voortvloeit.
8.b. De opdrachtgever moet ervoor zorgen, dat alle door hem te verstrekken gegevens en documenten tijdig in ons bezit zijn, en dat alles, wat zijnerzijds aan hulpmiddelen gesteld dient te worden, tijdig aanwezig is en wel met voldoende capaciteit en uit rusting.
Voor alle verzuimen en alle voor ons daaruit voortvloeiende schade is de opdrachtgever aansprakelijk en neef t hij zonodig ons tegenover aanspraken van derden te vrijwaren.
8.c. Wij zijn vrij in de wijze van uitvoering van de opdracht ten zij bepaaldelijk daaromtrent nader zou zijn overeengekomen.
8.d. Ingeval van tijdelijke overmacht blijft de opdracht van kracht, maar worden onze verplichtingen voor de duur van de overmacht opgeschort, een en ander behoudens ons recht om- uitsluitend te onzer keuze - in een dergelijk geval de opdracht, indien nog niet resp. voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, en het reeds uitgevoerde, in zijn verhouding tot het geheel, in rekening te brengen. Alle door de overmachttoestand ontstane extra kosten komen ten laste van onze wederpartij.
Als overmacht gelden onder meer:
a. oorlog, oorlogsgevaar, maatregelen van hogerhand, quarantaine, oproer, sabotage, staking, pitsluiting, stoornissen in het verkeer, gebrek aan arbeidskrachten;
b. storm, mist, blikseminslag, overstroming, hoog en laag water, vorst, bevriezing, ijsgang
c. brand, explosies, verzakking, instorting, inwatering.
8.e. Indien bij verhuur, terbeschikkingstelling en dergl. van zaken, ruimten, enz. de opdrachtgever niet terstond een schriftelijke reclame heeft gemaakt ter zake van eventuele gebreken, is ieder recht om zulks te doen vervallen, en worden alle gebreken geacht te zijn ontstaan gedurende de tijd van de huur enz~, en is de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk.
8.f. Tijgerhaai VOF kan de tussen haar en opdrachtgever gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling wordt verleend of opdrachtgever anderszins niet in staat aan haar betalingsverplichtingen jegens Tijgerhaai VOF te voldoen of indien de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd, ontbonden of anderszins wordt beëindigd. Tijgerhaai VOF zal in geval van ontbinding van de overeenkomst op vorenstaande gronden nimmer tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden zijn.
IV. Aansprakelijkheid
9.a. T.a.v. werkzaamheden, enz. waarop conform I, hierboven, Standaardcondities van toepassing zijn, wordt onze aansprakelijkheid door die Standaardcondities bepaald, zulks met inachtname van art. 6, hierboven.
9.b. T.a.v. alle andere werkzaamheden enz. geldt het navolgende: de uitvoering geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Tijgerhaai VOF is slechts aansprakelijk voor schade, indien en voor zover wordt bewezen, dat deze het gevolg is van eigen opzet of grove schuld. In alle gevallen waarin Tijgerhaai VOF gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan 50% van de waarde van het vervoerde object waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt dan wel een bedrag van 75.000 Euro wanneer dat minder is, doch in elk geval niet hoger dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsassuradeuren zal worden uitgekeerd.
Tijgerhaai VOF zal voorts uitsluitend aansprakelijk zijn voor die schades, welke de kern van de door Tijgerhaai VOF te leveren prestatie betreffen. Iedere aansprakelijkheid van Tijgerhaai VOF voor indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst zijdens opdrachtgever of derden, is uitgesloten.
Voorts is Tijgerhaai VOF in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade en schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, alsmede schade ontstaan als gevolg van het door opdrachtgever verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen en schade ontstaan wegens door Tijgerhaai VOF gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk een onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
9. c. Ieder, die zich ophoudt op onze terreinen, onze vaartuigen en dergelijke of op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd bevindt zich daar, met al hetgeen hij bij zich heeft, voor eigen risico en moet de door de overheidsorganen en door ons gegeven en te geven voorschriften en/of aanwijzingen strikt opvolgen.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of materiële of immateriële schade.
9.d. Iedere eventuele aansprakelijkheid van ons vervalt, indien wij niet vóór het beëindigen der werkzaamheden of vóór het verlaten van het terrein of de plaats, waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd, of daar, waar wij enige prestatie moesten leveren, schriftelijk op de beweerd aangebrachte beschadiging en/of vermissing opmerkzaam zijn gemaakt. Voorwaarde voor het ontstaan van enig mogelijk recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan van de schade daarvan zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk melding bij Tijgerhaai VOF maakt. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade zo mogelijk te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen.
V. Aansprakelijkheid opdrachtgever:
10. Indien bij uitvoering van de opdracht, werkzaamheid of andersoortige prestatie aan ons, aan ons personeel of aan door of voor ons ingeschakelde derden inclusief hun personeel of hulppersonen schade zou worden toegebracht, is de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat die schade door ons, ons personeel of de bedoelde derden zelf veroorzaakt is. De opdrachtgever: is verplicht - naar keuze van ons - de schade waarvoor hij conform deze bepaling aansprakelijk is, onmiddellijk voor eigen rekening te herstellen, dan wel daarvoor vergoeding te betalen.
VI. Personeel en andere hulppersonen, vrijwaring en verjaring:
11. Wij hebben het recht iedere prestatie te leveren met personele en materiële middelen van ons zelf of van derden. Wij bedingen mede ten gunste van door ons of via ons ingeschakeld personeel en/of derden, diens personeel en verdere hulppersonen daaronder begrepen, elke uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid conform deze Voorwaarden, zulks inclusief het hiernavolgende de vrijwaringbeding, dit laatste Overigens alleen op de voorwaarde, dat wij het betrokken personeelslid of derde, die wordt of is aangesproken, uitdrukkelijk schriftelijk tot deze vrij- waring machtigen.
12. Onze opdrachtgever vrijwaart ons - en eveneens ons personeel en/of derde - voor aanspraken van derden, tegenover wie wij ons niet op deze voorwaarden zouden kunnen beroepen.
13. Alle aanspraken tot schadevergoeding verjaren - ook, indien de toepasselijke Wet of Traktaat anders zouden bepalen - door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering, en vervallen door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.
VII.Verbindende tekst, toepasselijk recht en competente rechter:
14. Bij verschil tussen de gedeponeerde tekst dezer Voorwaarden enerzijds, en teksten, die anderszins worden gedrukt, vertaald en/of verspreid anderzijds, zal uitsluitend deze gedeponeerde tekst gelden.
15. De overeenkomsten tussen Tijgerhaai VOF en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands Recht, ook in het geval opdrachtgever een niet in Nederland gevestigde onderneming is.
Alle geschillen welke tussen Tijgerhaai VOF en de opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Tijgerhaai VOF met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, tenzij de bepalingen van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zulks verhinderen, tenzij wij, om ons moverende redenen, de voorkeur zouden geven aan een rechter elders, in binnen- of buitenland.
16. Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam gedeponeerd.
VOF 'Tijgerhaai'
Maaskade 87b
3071 NE Rotterdam

Tel: 010 2400074
Mobiel: 06 212 84 765
Fax: 010 2400073
Algemene leveringsvoorwaarden
duw- en sleepwerk
rondvaarten
begin
marij©2002
leveringsvoorwaarden
historie